خرید طرح های عادی

۱ثبت اطلاعات
۲انتخاب طرح
۳پیش پرداخت
تلفن ثابت خراسان رضوی بدون صفر-مثال:۵۱۳۸۴۸۱۱۷۲
نام و نام خانوادگی :(Required)
عدد ۱۱ رقمی-مثال : ۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 

 

 

 

 

 

*  درصورتیکه مشترک اولیه میباشید لطفا کلیک کنید و فرم ثبت نام را کامل طبق کارت ملی تکمیل نمائید.