051-38481172,09306202095 info@net2020.ir

خرید ترافیک (حجم)

ترافیک مازاد قدیم 

مشترکین حجمی قدیمی

قابل استفاده برای کلیه طرح های حجمی قدیم مخابرات و قابلیت ذخیره بعد از اتمام زمان
( ترافیک [حجم] باقی مانده از قبل، در طرح های بعدی قابل استفاده می باشد و نمی سوزد )

بسته حجمی 1 گیگ ترافیک
2150 تومان
بسته حجمی 2 گیگ ترافیک
4350 تومان
بسته حجمی 3 گیگ ترافیک
6500 تومان
بسته حجمی 5 گیگ ترافیک
9800 تومان
بسته حجمی 10 گیگ ترافیک
18500 تومان
بسته حجمی 20 گیگ ترافیک
37000 تومان
بسته حجمی 50 گیگ ترافیک
92500 تومان
بسته حجمی 100 گیگ ترافیک
185000 تومان

ترافیک مازاد آستانه

مخصوص مشترکین سرویس های نامحدود جدید

توجه : مشترکین حجمی قدیم مجاز به خرید این بسته نمی باشند
( ترافیک [حجم] باقی مانده از قبل، در طرح های بعدی قابل استفاده می باشد و نمی سوزد )

ضریب مصرف سایتهای داخلی و بین الملل ۱ به ۴ می باشد.

12 گیگ ترافیک مازاد غیر حجمی
6500 تومان
20 گیگ ترافیک مازاد غیر حجمی
10300تومان
40 گیگ ترافیک مازاد غیر حجمی
19500تومان
80 گیگ ترافیک مازاد غیر حجمی
38000 تومان
200 گیگ ترافیک مازاد غیر حجمی
92500 تومان
400 گیگ ترافیک مازاد غیر حجمی
174000 تومان