اگر مشترک اولیه اینترنت مخابرات خراسان رضوی هستید لطفا اطلاعات خود را طبق کارت ملی ثبت کنید.

نام و نام خانوادگی :(Required)
نام پدر:(Required)
تلفن (کد بدون صفر + تلفن) : ۵۱۳۸۴۸۱۱۷۲
YYYY slash MM slash DD
آدرس(Required)