شرکت ارتباطات سیب سبز
نماینده رسمی اینترنت مخابرات خراسان رضوی

طرح های مخابرات :

 

 

تلفن پشتیبانی : ۹۰۱۳۳۲۰-۰۵۱ یا ۳۸۴۸۱۱۷۲