حجم اضافه

قابل استفاده برای کلیه طرح های مخابرات و قابلیت ذخیره بعد از اتمام زمان .
ترافیک [حجم] باقی مانده از قبل، در طرح های بعدی قابل استفاده می باشد و نمی سوزد )