بسته های غیر حجمی آستانه

مختص سرویس های جدید ۵۱۲ ، ۱ مگ ، ۲ مگ